Jděte přímo na: Obsah

Vše, co potřebujete vědět o příspěvku na péči

Co je příspěvek na péči? Kdo na něj má nárok? Jak a kde si o něj zažádat?

Vše, co potřebujete vědět o příspěvku na péči

Co je příspěvek na péči?

Příspěvek na péči je sociální dávka, kterou stát vyplácí nemocným a nemohoucím osobám odkázaným na pomoc druhých při zvládání základních každodenních činností. Odtud pochází také zastaralejší označení příspěvek na bezmocnost nebo příspěvek na nemohoucnost.

Jde o finanční podporu určenou osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání svých základních životních potřeb. Rozsah péče stanovuje stupeň závislosti, který je definován zákonem o sociálních službách. Příjemci pak mohou z příspěvku dle vlastního uvážení hradit služby jim poskytované osobou blízkou, asistenty sociální péče, registrovaným poskytovatelem sociálních služeb nebo zařízením hospicového typu..

Částka je vypočítávána tak, aby pokryla náklady na sociální služby nezbytné pro zachování životní úrovně. Výše příspěvku, podmínky jeho získání a míru nemohoucnosti upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Výši příspěvku si můžete spočítat v naší kalkulačce níže.

Komu příspěvek na péči náleží?

Nárok na příspěvek na péči má osoba, která potřebuje dlouhodobě pomoc od jiné osoby, přičemž délka trvání nepříznivého zdravotního stavu žadatele je minimálně jeden rok, s vyjímkou případu, kdy není možné očekávat zlepšení zdravotního stavu. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav musí být lékařsky podložený. Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

Příspěvek náleží osobě, o kterou je pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje.  

Jak se určí míra závislosti?

Konkrétní míra závislosti se definuje podle stupně bezmocnosti. Ten se určuje na základě schopnosti nebo neschopnosti plnit 10 životních potřeb:

 1. Mobilita – chodit, vstávat a usedat, otevírat a zavírat dveře, chodit po schodech
 2. Orientace – orientovat se v prostoru, rozeznávat pomocí zraku a sluchu
 3. Komunikace – vyjadřovat se srozumitelně mluvenou řečí, chápat obsah přijímaných a sdělovaných zpráv, psát krátké zprávy
 4. Stravování – najíst se a napít, dodržovat dietní režim
 5. Oblékání a obouvání – vybrat si vhodné oblečení a obuv, samostatně se obléknout a svléknout
 6. Tělesná hygiena – použít hygienické zařízení, vykonávat základní osobní hygienu jako mytí rukou, sprchování, čištění zubů, česání
 7. Výkon fyziologické potřeby – včas použít WC, vyprázdnit se, provést následnou hygienu
 8. Péče o zdraví – dodržovat předepsaný léčebný režim (braní léků, píchání inzulínu apod.)
 9. Osobní aktivity – navazovat kontakty a vztahy s jinými osobami, plánovat a dodržovat denní režim, vykonávat aktivity obvyklé věku osoby
 10. Péče o domácnost (u osob starších 18 let) – obstarat běžný nákup jídla a základních domácích potřeb, nakládat s penězi, ovládat běžné domácí spotřebiče, udržovat pořáde

Podle míry zvládnutí nebo nezvládnutí jednotlivých životních potřeb je následně žádající osoba zařazena do jednoho ze 4 stupňů závislosti:

Stupeň závislosti 1 - 18 let 18 let a výše
I. stupeň
lehká závislost
Osoba není schopna zvládat
3 základní životní potřeby.
Osoba není schopna zvládat
3 nebo 4 základní životní
potřeby
.
II. stupeň
středně těžká závislost
Osoba není schopna zvládat
4 nebo 5 základních životních potřeb.
Osoba není schopna zvládat
5 nebo 6 základních životních potřeb.
III. stupeň
těžká závislost
Osoba není schopna zvládat
6 nebo 7 základních životních potřeb.
Osoba není schopna zvládat
7 nebo 8 základních životních potřeb.
IV. stupeň
úplná závislost
Osoba není schopna zvládat
8 nebo 9 základních životních
potřeb
.
Vyžaduje každodenní
mimořádnou péči
jiné fyzické osoby
.
Osoba není schopna zvládat
9 nebo 10 základních životních
potřeb
.
Vyžaduje každodenní
pomoc, dohled
nebo péči
jiné fyzické osoby
.
Jaká je výše příspěvku na péči?

Podle míry zvládnutí nebo nezvládnutí jednotlivých životních potřeb je následně člověk zařazen do jednoho ze 4 stupňů závislosti. Podle něj se odstupňuje částka, jíž osoba vyžadující péči měsíčně pobírá:

Aktuální výše příspěvku na péči pro rok 2023
Osoby do 18 let Osoby nad 18 let
závislost měsíční příspěvek závislost měsíční příspěvek
stupeň I 3 300 Kč stupeň I 880 Kč
stupeň II 6 600 Kč stupeň II 4 400 Kč
stupeň III 13 900 Kč stupeň III 12 800 Kč
stupeň IV
 
19 200 Kč stupeň IV
 
19 200 Kč
Jak požádat o příspěvek na péči?

O příspěvek na péči může zažádat sám žadatel, případně jeho zákonný zástupce, a to na  pobočce Úřadu práce. Prvním krokem je vyplnění Žádosti o příspěvek na péčiOznámení o poskytovateli pomoci, do něhož žadatel uvede, kdo a kde o něj bude pečovat. Pečovatelé se mohou v průběhu času měnit, ale o změně je vždy nutné informovat Úřad práce nejpozději do 8 dnů. 

TIP: Chystáte se o příspěvek požádat? Připravili jsme pro vás podrobný návod,
jak na vyplnění formuláře žádosti o příspěvek na péči.

Po přijetí žádosti provede Úřad práce sociální šetření, v němž se zjišťuje stupeň závislosti ve spolupráci s posudkovým lékařem. Ten vychází z lékařských zpráv od obvodního či ošetřujícího lékaře žadatele. Poté Úřad práce vydá rozhodnutí, zda a v jaké výši se příspěvek přiznává. Proti tomuto rozhodnutí se lze v případě nespokojenosti odvolat. Finální verdikt pak závisí na Ministerstvu práce a sociálních věcí.         

V případě, že je příspěvek na péči žadateli přiznán, krajská pobočka Úřadu práce vyplácí patřičnou částku měsíčně v měsíci, za který příjemci náleží. Výplata probíhá buď převodem na platební účet, který si určí příjemce, nebo prostřednictvím poštovního poukazu. Přečtěte si více o tom, jak a kde požádat o příspěvek na péči.

Kdo se může stát poskytovatelem pomoci?

Péči o osobu, které byl přiznán příspěvek na péči, může zajišťovat:

 • poskytovatel sociálních služeb zapsaný v registru sociálních služeb
  (pečovatelské, odlehčovací a asistenční služby, domovy seniorů apod.),
 • pečující osoba blízká (rodinní příslušníci: manžel/ka, rodič, dítě, další příbuzní, partner/ka),
 • asistent sociální péče (v souladu s § 83 odst. 2 zákona o sociálních službách),
 • lůžkový hospic.

V případě potřeby lze kombinovat pomoc od více poskytovatelů.

Kdo je asistent sociální péče?

Asistent sociální péče je jinou fyzickou osobou než osobou blízkou, která může poskytovat péči osobě závislé na péči jiné fyzické osoby. Může jím být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je zdravotně způsobilá (§ 83 odst. 2 zákona o sociálních službách) a neposkytuje tuto péči jako podnikatel.

Zvýšení příspěvku

Výši příspěvku lze změnit buď elektronicky (formou odeslání s elektronickým podpisem nebo přes datovou schránku) nebo v listinné podobě na příslušném pracovišti Úřadu práce ČR.

Následně je zahájeno sociální šetření, jehož cílem je zjistit schopnost samostatného života osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí a zdravotní stav dle lékařské dokumentace žadatele. Na základě tohoto posudku pak krajská pobočka Úřadu práce vydá rozhodnutí návrhu na změnu výše přiznaného příspěvku na péči.

Proti rozhodnutí se lze odvolat. Odvolání se podává k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal (o samotném odvolání pak rozhoduje MPSV).

Kalkulačka

Spočítejte si, zda a v jaké výši máte nárok na příspěvek na péči. Zaklikněte, kterou oblast potřeb již vy nebo váš blízký nezvládáte bez pomoci, zda využíváte služeb nějakého zařízení a po odeslání formuláře okamžitě uvidíte výsledek.

Omezení mobility

Obtíže vstát či usednout bez pomoci, problémy při chůzi po schodech nebo i po rovině.

Popis problému

Zhoršení orientace

Komplikované rozeznávání osob nebo věcí. Ztráta orientace v místě a čase.

Popis problému

Problematická komunikace

Problematické dorozumění se mluvenou řečí nebo psanou formou.

Popis problému

Obtíže při stravování

Dělá problém nalít nápoj, naporcovat jídlo, najíst se či napít.

Popis problému

Problémy s oblékáním či obouváním

Nezvládnutí výběru a oblékání oblečení přiměřeného teplotě a okolnostem.

Popis problému

Nezvládání osobní hygieny

Obtíže použít hygienické zařízení, mýt se a osušit, česat se, provádět ústní hygienu, holit se.

Popis problému

Obtíže při výkonu fyziologických potřeb

Obtíž včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.

Popis problému

Nedostatečná péče o zdraví

Nezvládnutí dodržet stanovený léčebný režim, používat potřebné léky a pomůcky.

Popis problému

Opomíjení osobních aktivit

Neschopnost vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako např. vzdělávání, vyřizování svých záležitostí, volnočasové aktivity.

Popis problému

Nezvládání péče o domácnost

Problém nakládat s penězi, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče či udržovat pořádek.

Popis problému

Zjistit nárok na příspěvek na péči