Jděte přímo na: Obsah

Prohlášení

Správcem a provozovatelem internetové stránky pece.cz včetně vlastnictví domény, je společnost NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 40763587, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 6305 (dále jen Provozovatel), která je oprávněna vykonávat autorská práva k těmto internetovým stránkám.

Tyto stránky byly vytvořeny, aby poskytly pomoc všem, kteří se ocitli ve složité životní situaci. Čtenářům mají pomoci zorientovat se v problematice dlouhodobé péče a poradit jim s jejím financováním. Stránka nabízí podstatné informace vztahující se k této problematice, nic nenabízí ani nevnucuje.  Provozovatel nečiní žádné technické, právní či ekonomické doporučení či analýzu nebo jiná doporučení týkající se tohoto portálu. Obsah portálu nemá povahu výzvy, podnětu nebo návrhu na uzavření smlouvy nebo zahájení jakékoli spolupráce.

Provozovatel umožní uživatelům poskytujícím služby v oblasti péče o dlouhodobě nemocné, registraci služeb na portálu, pomocí níž budou moci návštěvníci snáze vyhledat poskytovatele služeb, které právě potřebují.

Odpovědnost provozovatele stránek

Informace zveřejňované na těchto internetových stránkách jsou kontrolovány a pravidelně aktualizovány. Přesto se může vyskytnout případ, kdy se určité údaje uvedené na internetových stránkách průběžně mění, a to nikoli z vůle provozovatele, proto nemůže být ze strany Provozovatele převzata záruka za správnost, úplnost a aktuálnost takto poskytovaných údajů.

Provozovatel si vyhrazuje právo část nebo případně i celý portál kdykoli zrušit nebo změnit bez toho, aby k tomuto potřeboval souhlas registrovaných uživatelů. Vzhledem k technickým vlastnostem a fungování internetu může dojít kdykoli k poškození nebo ke změně informací uvedených na internetových stránkách, a to nezávisle na vůli Provozovatele. Provozovatel v takovém případě nezodpovídá za informace, které se uživateli internetových stránek mylně zobrazí.

Prohlášení týkající se internetových stránek platí přiměřeně i pro všechny ostatní stránky, na které tyto internetové stránky odkazují. Provozovatel nezodpovídá za obsah takových ostatních stránek, na které tyto internetové stránky odkazují, jelikož se jejich obsah mění bez jeho vědomí. Propojení uživatele na tyto ostatní stránky probíhá na jeho nebezpečí a Provozovatel není odpovědný za obsah stránek, na které se uživatel po takto uskutečněném propojení dostane. 

 

Základní pravidla registrace a uživatelského obsahu

  • Základní registrace do katalogu produktů a služeb nepodléhá poplatkům.
  • Registrace je platná až po schválení Provozovatelem portálu.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo neschválit uživatelský obsah, který by mohl obsahovat informace a fotografie erotického, rasistického nebo jinak závadného zaměření.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit uživatelský obsah, který je používán v rozporu s dobrými mravy, platnými zákony a obecně závaznými etickými a morálními principy společnosti.
  • Obsahem se rozumí slovní, grafické či jiné popsání služeb, které příslušný registrovaný subjekt nabízí, a které vždy musí souviset s péčí o dlouhodobě nemocné.
  • Zadavatel je při vytváření registrace do katalogu produktů a služeb odpovědný za soulad obsahu s platnými zákony ČR, dobrými mravy a etickými pravidly.
  • Provozovatel si v případě uvedení údajů, které nebudou v souladu s těmito pravidly, vyhrazuje právo takovou grafiku uvést do souladu s těmito pravidly případně grafiku úplně odstranit.
  • Konečnou podobu zápisu určuje Provozovatel portálu pece.cz a vyhrazuje si právo upravit jeho konečné znění a umístění.
  • Uživatel může informace na těchto internetových stránkách využívat, ukládat, předávat dále, rozmnožovat je nebo odkazovat na ně prostřednictvím hypertextových odkazů, a to způsobem neodporujícím obecně závazným právním předpisům.