Příspěvek na péči

Vše, co potřebujete vědět o příspěvku na péči

Příspěvek na péči je sociální dávka, kterou stát vyplácí nemocným a nemohoucím osobám odkázaným na pomoc druhých při zvládání základních každodenních činností. Odtud pochází také zastaralejší označení příspěvek na bezmocnost nebo příspěvek na nemohoucnost.

Vše, co potřebujete vědět o příspěvku na péči

Co je příspěvek na péči

            Příspěvek na péči je sociální dávka, kterou stát vyplácí nemocným a nemohoucím osobám odkázaným na pomoc druhých při zvládání základních každodenních činností. Odtud pochází také zastaralejší označení příspěvek na bezmocnost nebo příspěvek na nemohoucnost.

            Částka má pokrýt náklady na sociální služby nezbytné pro zachování životné úrovně pobírajícího, dále výpomoc blízké osoby, která se role zhostí. Příspěvek na péči se vyplácí přímo jedinci, jenž péči potřebuje. Výše příspěvku, podmínky jeho získání a míru nemohoucnosti upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 500/2004 Sb. a prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb.

Komu příspěvek na péči náleží

Příspěvek na péči se vyplácí lidem starším 1 roku v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu. Čili pokud se nachází déle než 12 měsíců ve zdravotním stavu, jenž omezuje jejich schopnosti nezbytné pro základní péči o sebe samé i domácnost. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav musí být lékařsky podložený.

 

Konkrétní míra závislosti se definuje podle stupně bezmocnosti. Ten se určuje na základě schopnosti plnit 10 životních potřeb:

 

Mobilita – schopnost vstát z postele a ulehnout do ní, sednout si, ujít aspoň 200 m, zdolat schody, jízda dopravními prostředky.

Orientace – schopnost orientovat se v prostoru pomocí zraku a sluchu, času, místa, v přirozeném sociálním prostředí, reagovat na běžné situace.

Komunikace – schopnost dorozumět se řečí i písmem s jinými lidmi pomocí běžného rozsahu slovní zásoby dle věku a postavení, pochopit přijímané informace, vytvořit ručně psaný text.

Stravování – schopnost pravidelně konzumovat jídlo a pití, dodržovat stravovací režim a případná omezení, naporcovat si jídlo, připravit jej, servírovat.

Oblékání a obouvání – schopnost zvolit si vhodné oblečení a obuv, samostatně se obléknout i svléknout, uklidit si oblečení na místo, rozeznat rub a líc.

Tělesná hygiena – schopnost vykonávat základní osobní hygienu, umýt si ruce, osprchovat se, umýt si vlasy, učesat se, osušit se, čistit si zuby, oholit se.

Výkon fyziologické potřeby – schopnost samostatně si včas dojít na toaletu, vykonat potřebu, očistit se za pomoci hygienických pomůcek.

Péče o zdraví – schopnost dodržovat stanovený léčebný režim, samostatně provádět úkony spojené s rehabilitacemi a ozdravným procesem, brát předepsané léky a léčebné pomůcky, správně vyhodnotit změnu zdravotního stavu a případně vyhledat pomoc.

Osobní aktivity – schopnost věnovat se osobním aktivitám adekvátní věku, navazovat vztahy a komunikovat s jinými lidmi, pohybovat se ve společnosti, vzdělávat se, vykonávat svou práci, vyřizovat úřední záležitosti.

Péče o domácnost (u osob starších 18 let) – schopnost jít si nakoupit, operovat s penězi, nosit nákup, ovládat domácí spotřebiče, postarat se o údržbu domácnosti, uklízet, topit.

Podle míry zvládnutí nebo nezvládnutí jednotlivých životních potřeb je následně člověk zařazen do jednoho ze 4 stupňů závislosti. Podle něj se odstupňuje částka, jíž osoba vyžadující péči měsíčně pobírá:

1. stupeň: Lehká závislost – 3 300 Kč

2. stupeň: Středně těžká závislost – 6 600 Kč

3. stupeň: Těžká závislost – 9 900 Kč

4. stupeň: Úplná závislost – 13 200 Kč

 

Jak požádat o příspěvek na péči

            O příspěvek na péči si žádá žadatel sám, nebo jeho zákonný zástupce na pobočce úřadu práce. Prvním krokem je vyplnění Žádosti o příspěvek na péči a Oznámení o poskytovateli pomoci, do něhož žadatel uvede, kdo a kde o něj bude pečovat. Pečovatelé se mohou postupem času měnit, ale úřad práce musí dostat informaci o změně nejpozději do 8 dní.

            Po přijetí žádosti provede úřad práce sociální šetření, v němž se zjišťuje stupeň závislosti ve spolupráci s posudkovým lékařem. Ten vychází z lékařských zpráv od obvodního či ošetřujícího lékaře žadatele. Poté úřad práce vydá rozhodnutí. Proti němu se lze odvolat. Poté rozhodnutí závisí na Ministerstvu práce a sociálních věcí. V případě, že je příspěvek na péči žadateli přiznán, krajská pobočka Úřadu práce vyplácí patřičnou částku měsíčně v měsíci, za který příjemci náleží. Přečtěte si více o tom, jak a kde požádat o příspěvek na péči.