Jděte přímo na: Obsah
Vše, co potřebujete vědět o příspěvku na péči

Vše, co potřebujete vědět o příspěvku na péči

Co je příspěvek na péči? Kdo na něj má nárok? Jak a kde si o něj zažádat?

Co je příspěvek na péči?

Příspěvek na péči je sociální dávka, kterou stát vyplácí nemocným a nemohoucím osobám odkázaným na pomoc druhých při zvládání základních každodenních činností. Odtud pochází také zastaralejší označení příspěvek na bezmocnost nebo příspěvek na nemohoucnost.

Jde o finanční podporu, která je určena osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Rozsah péče stanovuje stupeň závislosti, který je definován zákonem o sociálních službách. Z příspěvku se pak hradí pomoc, kterou nemocným a nemohoucím může poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Částka je vypočítávána tak, aby pokryla náklady na sociální služby nezbytné pro zachování životní úrovně pobírajícího nebo výpomoc blízké osoby, která se zhostí pečovatelské role. Příspěvek na péči se vyplácí přímo jedinci, jenž péči potřebuje. Výše příspěvku, podmínky jeho získání a míru nemohoucnosti upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 500/2004 Sb. a prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb.

Komu příspěvek na péči náleží?

Příspěvek na péči se vyplácí lidem starším 1 roku v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu. Čili pokud se nachází déle než 12 měsíců ve zdravotním stavu, jenž omezuje jejich schopnosti nezbytné pro základní péči o sebe samé i domácnost. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav musí být lékařsky podložený.

Konkrétní míra závislosti se definuje podle stupně bezmocnosti. Ten se určuje na základě schopnosti nebo neschopnosti plnit 10 životních potřeb:

Mobilita

Schopnost vstát z postele a ulehnout do ní, sednout si, ujít aspoň 200 m, zdolat schody, jízda dopravními prostředky.

Orientace

Schopnost orientovat se v prostoru pomocí zraku a sluchu, času, místa, v přirozeném sociálním prostředí, reagovat na běžné situace.

Komunikace

Schopnost dorozumět se řečí i písmem s jinými lidmi pomocí běžného rozsahu slovní zásoby dle věku a postavení, pochopit přijímané informace, vytvořit ručně psaný text.

Stravování

Schopnost pravidelně konzumovat jídlo a pití, dodržovat stravovací režim a případná omezení, naporcovat si jídlo, připravit jej, servírovat.

Oblékání a obouvání

Schopnost zvolit si vhodné oblečení a obuv, samostatně se obléknout i svléknout, uklidit si oblečení na místo, rozeznat rub a líc.

Tělesná hygiena

Schopnost vykonávat základní osobní hygienu, umýt si ruce, osprchovat se, umýt si vlasy, učesat se, osušit se, čistit si zuby, oholit se.

Výkon fyziologické potřeby

Schopnost samostatně si včas dojít na toaletu, vykonat potřebu, očistit se za pomoci hygienických pomůcek.

Péče o zdraví

Schopnost dodržovat stanovený léčebný režim, samostatně provádět úkony spojené s rehabilitacemi a ozdravným procesem, brát předepsané léky a léčebné pomůcky, správně vyhodnotit změnu zdravotního stavu a případně vyhledat pomoc.

Osobní aktivity

Schopnost věnovat se osobním aktivitám adekvátní věku, navazovat vztahy a komunikovat s jinými lidmi, pohybovat se ve společnosti, vzdělávat se, vykonávat svou práci, vyřizovat úřední záležitosti.

Péče o domácnost (u osob starších 18 let)

Schopnost jít si nakoupit, operovat s penězi, nosit nákup, ovládat domácí spotřebiče, postarat se o údržbu domácnosti, uklízet, topit.

Podle míry zvládnutí nebo nezvládnutí jednotlivých životních potřeb je následně člověk zařazen do jednoho ze 4 stupňů závislosti:

I. stupeň: Lehká závislost
II. stupeň: Středně těžká závislost
III. stupeň: Těžká závislost
IV. stupeň: Úplná závislost

Jaká je výše příspěvku na péči?

Podle míry zvládnutí nebo nezvládnutí jednotlivých životních potřeb je následně člověk zařazen do jednoho ze 4 stupňů závislosti. Podle něj se odstupňuje částka, jíž osoba vyžadující péči měsíčně pobírá:

AKTUÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI
(údaje platné od července 2019)
OSOBY DO 18 LET VĚKU OSOBY NAD 18 LET VĚKU
závislost měsíční příspěvek závislost měsíční příspěvek
stupeň I 3 300 Kč stupeň I 800 Kč
stupeň II 6 600 Kč stupeň II 4 400 Kč
stupeň III (osoba využívá pobytové sociální služby) 9 900 Kč stupeň III (osoba využívá pobytové sociální služby) 8 800 Kč
stupeň III (osoba nevyužívá pobytové sociální služby) 13 900 Kč stupeň III (osoba nevyužívá pobytové sociální služby) 12 800 Kč
stupeň IV (osoba využívá pobytové sociální služby) 13 200 Kč stupeň IV (osoba využívá pobytové sociální služby) 13 200 Kč
stupeň IV (osoba nevyužívá pobytové sociální služby) 19 200 Kč stupeň IV (osoba nevyužívá pobytové sociální služby) 19 200 Kč

Jak požádat o příspěvek na péči?

O příspěvek na péči může zažádat sám žadatel, případně jeho zákonný zástupce, a to na pobočce Úřadu práce. Prvním krokem je vyplnění Žádosti o příspěvek na péči a Oznámení o poskytovateli pomoci, do něhož žadatel uvede, kdo a kde o něj bude pečovat. Pečovatelé se mohou v průběhu času měnit, ale o změně je vždy nutné informovat Úřad práce nejpozději do 8 dnů. 

TIP: Chystáte se o příspěvek požádat? Připravili jsme pro vás podrobný návod, jak na vyplnění formuláře žádosti o příspěvek na péči.

Po přijetí žádosti provede Úřad práce sociální šetření, v němž se zjišťuje stupeň závislosti ve spolupráci s posudkovým lékařem. Ten vychází z lékařských zpráv od obvodního či ošetřujícího lékaře žadatele. Poté Úřad práce vydá rozhodnutí, zda a v jaké výši se příspěvek přiznává. Proti tomuto rozhodnutí se lze v případě nespokojenosti odvolat. Finální verdikt pak závisí na Ministerstvu práce a sociálních věcí.         

V případě, že je příspěvek na péči žadateli přiznán, krajská pobočka Úřadu práce vyplácí patřičnou částku měsíčně v měsíci, za který příjemci náleží. Výplata probíhá buď převodem na platební účet, který si určí příjemce, nebo prostřednictvím poštovního poukazu. Přečtěte si více o tom, jak a kde požádat o příspěvek na péči.

Kdo se může stát poskytovatelem pomoci?

Péči o osobu, které byl přiznán příspěvek na péči, může zajišťovat:

-  poskytovatel sociálních služeb zapsaný v registru sociálních služeb (pečovatelské, odlehčovací a asistenční služby, domovy seniorů apod.),
-  pečující osoba blízká (rodinní příslušníci: manžel/ka, rodič, dítě, další příbuzní, partner/ka),
-  asistent sociální péče (v souladu s § 83 odst. 2 zákona o sociálních službách),
-  lůžkový hospic.

V případě potřeby lze kombinovat pomoc od více poskytovatelů.

Kdo je asistent sociální péče?

Asistent sociální péče je jinou fyzickou osobou než osobou blízkou, která může poskytovat péči osobě závislé na péči jiné fyzické osoby. Může jím být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je zdravotně způsobilá (§ 83 odst. 2 zákona o sociálních službách) a neposkytuje tuto péči jako podnikatel.