Zdroj: Odkaz na detail

Příspěvek na péči

Vybrané obtíže

Na jaký příspěvek máte nárok

O co mohu zkusit žádat?

Na základě Vámi zaškrtnutých obtíží v našem průvodci je nutná pomoc druhé osoby při zvládání 0 základních životních potřeb.

To odpovídá stupni závislosti

V případě uznání tohoto nároku příslušným orgánem by vznikl nárok na příspěvek na péči ve výši:
null měsíčně

Co se bude dít pak??

Je třeba podat písemnou žádost na předepsaném formuláři Ministerstva práce a sociálních věcí. Tento formulář je k dispozici zde nebo na krajských pobočkách úřadu práce. Návod na vyplnění formuláře najdete na našem blogu.

Žádost se pak podá na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce podle místa bydliště žadatele o příspěvek.

Do 60 dnů má Úřad provést šetření, a to přímo v místě bydliště, resp. v přirozeném sociálním prostředí posuzované osoby. Pozor, může však požádat o prodloužení této doby.

Co pro to mám udělat? Kde začít?

Pobočka Úřadu práce následně požádá příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení o posouzení stupně závislosti. Ta provede posouzení zdravotního stavu žadatele na základě posouzení zdravotního stavu lékařskou posudkovou službou. Pro vypracování posudku platí lhůta 45 dní, i tato lhůta však může být prodloužena.

Podle čeho jej OSSZ určí?

 • Z výsledků vlastního sociálního šetření
 • Z posouzení zdravotního stavu
Adresy a kontakty na Úřady práce v ČR najdete zde.

Možnosti využití příspěvku

Na co lze příspěvek na péči využít

Obecně:

Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory závislé osoby.

Tuto pomoc může poskytovat a příspěvek na péči čerpat:

 • osoba blízká, tedy např. rodinný příslušník
 • registrovaný poskytovatel sociálních služeb, např. domov pro seniory
 • asistent sociální péče
 • popř. speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu nebo dětský domov

Pomoc a tedy i příspěvek lze také podle vlastního uvážení rozdělit mezi více jmenovaných možností.

Na co nelze příspěvek na péči využít

Obecně:

Na nic dalšího, co není výdajem za poskytnutí pomoci.

Příspěvek na péči tedy nelze použít ani na:

 • Rehabilitace nebo lázně – pro závislou osobu
 • Rehabilitace nebo lázně – pro pečující osobu (rodinného příslušníka)
 • Dopravu za účelem poskytnuté péče
 • Výživové doplňky
 • Nadstandardní pomůcky či léky
 • Úpravu bydlení

Co je ještě dobré vědět

Jak probíhá výplata příspěvku na péči?

Příspěvek na péči se vyplácí vždy měsíčně a v Kč.

Vyplácí jej příslušně krajská pobočka Úřadu práce převodem na účet určený příjemcem anebo poštovní poukázkou.

Vyplácí se za měsíc, za který náleží. V případě uznání nároku na péči se však vyplácí zpětně k datu podání žádosti.

Lze dosáhnout zvýšení příspěvku?

V určitých případech uznání závislosti nezletilého dítěte může být příspěvek zvýšen o 2000 Kč, a to v některé z těchto dvou případů:

 • Nízký příjem rodiny (resp. oprávněné osoby a společně posuzovaných osob), který by byl nižší než dvojnásobek částky životního minima.

Závislosti ve stupni III. nebo IV. u dítěte ve věku 4 až 7 let; důvodem zvýšení je podpora předškolního vzdělávání zdravotně postižených dětí